נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מידרוג קובעת דירוג באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים של הפניקס בסך כולל של עד 400 מיליון ש"ח ומותירה על כנו דירוג של Aa1.il

 

 מידרוג קובעת דירוג Aa3.il(hyb) באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים סדרות ז' ו-ח'  (הון משני מורכב) בסך כולל של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן – "החברה") באמצעות חברה בת- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ (להלן – "הפניקס הון"). מטרת הגיוס הינה לצורך הגדלת ההון הרגולטורי המוכר של החברה והארכת מח"מ החוב הפיננסי תוך קיבוע עלויות.

כמו כן, מידרוג מותירה על כנו דירוג של Aa1.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של החברה ומותירה על כנם דירוגים של Aa2.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני נחות ושלישוני מורכב), ו-Aa3.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שגויסו באמצעות הפניקס הון. אופק הדירוג יציב.

אגרות החוב במחזור וכתבי ההתחייבות הנדחים הפרטיים המדורגים על ידי מידרוג:

סדרה

מס ני"ע

דירוג

אופק דירוג

סוג הון מוכר

תאריך פירעון סופי

א

1115104

Aa2.il(hyb)

יציב

משני נחות

01/09/2018

ב

1120799

Aa3.il(hyb)

יציב

משני מורכב

30/09/2022

ג

1120807

Aa3.il(hyb)

יציב

משני מורכב

30/09/2020

ד

1133529

Aa2.il(hyb)

יציב

שלישוני מורכב

31/01/2026

ה

1135417

Aa3.il(hyb)

יציב

משני מורכב

31/10/2029

ו

1136696

Aa3.il(hyb)

יציב

משני מורכב

31/01/2026למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש דצמבר 2016 .


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות