נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

משרד האוצר >> תיקון החוזר המאוחד לגבי ביטוח סיעודי קבוצתי

 

 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

1.כללי

שער 6 בחוזר המאוחד כולל את הוראות חוזר ביטוח 2013-1-5 שעניינו "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" (להלן – החוזר המקורי) שלפיהן מבטח לא ישווק או יחדש תכנית הכוללת כיסוי לביטוח סיעודי בפוליסה קבוצתית, למעט במקרים שבהם מדובר בחידוש פוליסה קבוצתית שתקופת הביטוח בה תסתיים לכל המאוחר ביום 31 בדצמבר 2014. ממועד פרסום החוזר המקורי התפרסמו מספר חוזרים שאפשרו לחדש פוליסות לביטוח סיעודי קבוצתי כך שתקופת הביטוח הקבועה בהן תסתיים עד למועדים שנקבעו באותם חוזרים. כיום הוראת סעיף 1.2.16 לחלק 3 בשער 6 בחוזר המאוחד קובעת כי ניתן יהיה לחדש פוליסות קבוצתיות כאמור ככל שתקופת הביטוח הקבועה בהן תסתיים לכל המאוחר ביום 31 בדצמבר 2016. ביום 20 בדצמבר 2016 התפרסמה טיוטת חוזר המתקנת את הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3, פרקים 2 ו-3 לגבי ביטוח סיעודי. טיוטה זו נועדה לאפשר ביטוח סיעודי במתכונת קבוצתית לפי העקרונות הבאים: ראיה ארוכת טווח, בהתאם לתכלית הביטוח הסיעודי, ושמירה על זכויות המבוטחים בביטוח לאורך ימי חייהם, על מנת שיהיה זמין עבורם גם בהגיעם לגיל מבוגר. לצד הטיוטה, התפרסם מסמך לדיון, המציג מודל לביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים.  

על מנת לאפשר את בחינת יישום העקרונות לביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח וביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים, כמפורט לעיל, מוצע לתקן את החוזר המאוחד כך שניתן יהיה לחדש פוליסות קבוצתיות כאמור, ככל שתקופת הביטוח הקבועה בהן תסתיים עד ליום 31 בדצמבר 2017.

2.בשער 6 בחוזר המאוחד - בחלק 3 הוראות לתכניות ופוליסות ביטוח בריאות סעיף 1.2.16(ב)(1), במקום "31 בדצמבר 2016" יבוא "31 בדצמבר 2017". 

3.תחילה 

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 בינואר 2017 (להלן – יום התחילה).

4.תחולה 
הוראות חוזר זה יחולו על כל תכנית הכוללת כיסוי לביטוח סיעודי בפוליסה קבוצתית, שתשווק או תחודש כפוליסה קבוצתית החל מיום התחילה.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות